FAU

oslostandard

 Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer i skolens foreldreråd. Foreldrene i hver klasse på Bjørnsletta velger  et medlem til Foreldrenes Arbeidsutvalg ( FAU ) og en klassekontakt. Denne klassekontakten  har gjerne rolle som vararepresentant til FAU.  

Hvorfor har vi FAU?

Foreldremedvirkning på skolen vår bygger på det faktum at deter vi foreldre som har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring.  Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal bidra til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø på Bjørnsletta fritt for mobbing og rasisme. Som medlemmer av FAU får vi anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en inkluderende, trygg og bedre skolehverdag for elevene.  

Hva er våre viktigste oppgaver?   

  1. Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte.  
  2. Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å  skape et godt skolemiljø for både opplæring og trivsel.
  3. Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole  ( inkl. AKS og elevrådet). 
  4. FAU kan uttale seg i saker som fremlegges for driftsstyret, rektor, skoleadministrasjon og/eller bydelen.
  5. FAU skal bidra med,  og dele innsikt og kunnskap i, lov- og regelverk knyttet til  hjem og skole.
  6. FAU kan yte økonomisk støtte til  skolerelaterte aktiviteter. 
  7. Medlemmer i FAU skal holde de foresatte i klassen de representerer informert om arbeidet i FAU.   

 Hvordan organiserer vi arbeidet vårt?

FAU velger en leder, nestleder, sekretær og kasserer som danner et  «styre» for FAU. I tillegg velger vi ledere for sentrale komitèer som :   Trafikk, AKS, Juleball, Natteravning, 17.mai frokost, 17.mai ettermiddagsarrangement samt korps. I tillegg innstiller FAU  medlemmer til Driftsstyret  inkl. varamedlem samt velger to medlemmer til  Skolemiljøutvalget.  FAU diskuterer og beslutter en årsplan og en struktur for møtene på det første FAU-møtet hvert skoleår. Årshjul, agenda og referat publiseres på skolens hjemmeside.   

FAUs virksomhet er regulert i vedtektene for Bjørnsletta FAU.   

  

NÅR ARBEIDER VI MED HVA?    

Ifølge vedtektene våre skal møtene i FAU avholdes ved behov, normalt andre uke i hver måned gjennom skoleåret. Det avholdes møter når leder eller minst 50% av klassene krever det.   

Årshjul for 2016/17:   

I alle FAU-møter: gjennomgang av agenda og oppfølgingspunkter i referat fra forrige møte, oppdatering fra komitèer og utvalg samt Driftsstyret, dialog med skolens ledelse, evaluering av møtet.   

4. kvartal 2016:   

Regnskap foregående skoleår, Juleball, nasjonale prøver – resultat, Plan for psykososialt arbeidsmiljø, Mobilbruk blant elevene, tyverier på skolen, overgangsrutiner barnehage – barneskole, retningslinjer  ved valg av språkfag,  valg  til AKS  og Skolemiljøutvalg, natteravning  

  1. kvartal 2017:   

IT-Kanaler Bjørnsletta, Budsjett FAU 2017, Leirskole Barnetrinnet, bruk av digitale verktøy i undervisningen, karakterkort til elevene, elev- undersøkelsen 2017, medarbeiderundersøkelsen 2016/17, Evaluering av juleballet, Strategisk plan for Bjørnsletta  

  1. kvartal 2017:   

17. mai, Foreldreundersøkelsen 2017