Hovedseksjon

Driftsstyret

Lærere på læreværelse

Driftsstyret har representanter fra foreldre, politikere, elever og ansatte. Rektor fungerer som sekretær, samt legger fram saker og orienterer driftsstyret om status ved skolen. 

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.
  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. 

Møtene avholdes i skolens lokaler og er som oftest lagt til første mandag i måneden, kl.17.00-19.00. Møtene i driftsstyret er åpne, med mindre det er saker som krever at saken blir behandlet i et lukket møte.

Driftsstyret

Benjamin Bjørn - representant

Vilde Amundsen - representant

Soma Farhadi - vara

 

Falk Frydenlund - elevrepresentant

Sheryl Riju - elevrepresentant