Driftsstyret

Lærere på læreværelse

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.
  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. 

Møtene avholdes i skolens lokaler og er som oftest lagt til første mandag i måneden, kl.17.00-19.00.


Driftsstyret har representanter fra foreldre, politikere, elever og ansatte. Rektor fungerer som sekretær, samt legger fram saker og orienterer driftsstyret om status ved skolen.


Møtene i driftsstyret er åpne, med mindre det er saker som krever at saken blir behandlet i et lukket møte.