Hovedseksjon

Driftsstyret

Lærere på læreværelse

Driftsstyret har representanter fra foreldre, politikere, elever og ansatte. Rektor fungerer som sekretær, samt legger fram saker og orienterer driftsstyret om status ved skolen. 

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.
  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. 

Møtene avholdes i skolens lokaler og er som oftest lagt til første mandag i måneden, kl.17.00-19.00. Møtene i driftsstyret er åpne, med mindre det er saker som krever at saken blir behandlet i et lukket møte.

Driftsstyret

Richard Stott - Foresatte representant

Thomas Berg - Foresatte representant

Øystein Tynning - Foresatte represntant

Einar Bakkevig - Foresatte represnetant

Johannes N Christensen - (H) politisk represntant

Lisbeth Natland - (H) politisk representant 

Ayna Mousavi - (H) politisk representant

Benjamin Bjørn - personal representant

Kine Hermansen - personal representant

Christoffer Arnessen - personalvara

Soma Farhai - personalvara 

 

Karen Eskland Gundersen - elevrepresentant

Anne Paz Vervik - elevrepresentant