Hovedseksjon

Skolefakta

Fem videregåendeskoleelever

Bjørnslettas visjon: Vi gjør hverandre bedre!

Bjørnsletta skole er en 1-10-skole. I tillegg har skolen en avdeling for 12 elever med vansker innenfor autismespekteret. Avdelingen følger ABA-metodikk med svært gode resultater.

Skolen har jobbet med vurdering for læring og et godt miljø for læring i flere år, og satser  i tillegg spesielt på skriving. God underveisvurdering er en del av den daglige undervisningen, slik at eleven alltid skal vite hva hen må øve på for å bli bedre.

Elevene får halvårsvurdering i alle fag med og uten karakter ved avslutningen av hvert halvår; i midten av januar og til sommerferien i henhold til forskrift til opplæringsloven, § 3-12:

Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga. Den skal vise kompetansen eleven, lærlingen, lærekandidaten eller praksisbrevkandidaten har i faget, og gi rettleiing om korleis han eller ho kan auke kompetansen sin. Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal få halvårsvurdering utan karakter gjennom heile opplæringsløpet.
Frå 8. årstrinn skal elevar i tillegg ha halvårsvurdering med karakter. Halvårsvurdering med karakter skal vere skriftleg og gi uttrykk for den kompetansen eleven har nådd ut frå det som er forventa på tidspunktet for vurderinga. Vurderinga skal givast midt i opplæringsperioden, og ved slutten av opplæringsåret for fag som ikkje blir avslutta. I fag med fleire standpunktkarakterar gir læreplanane informasjon om talet på karakterar i halvårsvurderinga.
Faglærar gjennomfører halvårsvurderinga for elevar. Instruktøren skal gjennomføre halvårsvurderinga for lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar.

Skolen bruker ikke karakterer ved ulike vurderingssituasjoner/prøver gjennom skoleåret, men gir en tilbakemelding som er rettet mot at eleven skal være bevisst på hva eleven behersker og hva eleven bør arbeide mer med videre.

Vårt mål med denne ordningen, der det gis tallkarakterer bare to ganger i skoleåret, er å ha fokus på mestring og læring og ha mindre press og fokus på karakterer.

Ta meg til statistikk og fakta om Bjørnsletta skole!