Ordensregler

Bjørnsletta skoles inngangsparti fra nedre skolegård

Skolen vår skal være et sted der alle trives – hvor alle har respekt for hverandre,
og hvor alle går sammen om å skape et trygt, aktivt og godt læringsmiljø. Bjørnsletta skole skal være en mobbefri skole.

Reglementet gjelder i skoletiden, når skolen har ansvar for elevene, uansett om det er på skolens område eller andre steder, og på skoleveien.

Orden
• Du følger din undervisningsplan og møter presis og forberedt til undervisningen.
• Du har med deg nødvendig utstyr.
• Du holder orden på egne saker og skolens utstyr som du får bruke.
• Du gjør arbeid til rett tid og overholder frister.

Oppførsel
• Du er positiv og hyggelig og behandler medelever, ansatte og andre du møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, livssyn, seksuell orientering m.m.
• Du bidrar til et godt læringsmiljø og arbeidsro for alle.
• Du holder ingen utenfor og er ikke med på mobbing.
• Du bidrar til å holde skolen fri for søppel, hærverk og tagging.
• Du er bare borte fra skolen når du har gyldig grunn (sykdom meldt av foresatte eller innvilget permisjon)
• Du forlater ikke skolens området i skoletiden.
• Du tar godt vare på skolebøker, PC og skolens inventar.
• Du viser nettvett og følger skolens regler for bruk av mobiltelefon og IKT.
• Du er redelig og fusker ikke.
• Du har ikke med deg farlige gjenstander på skolen og løser ikke uenighet med vold eller trusler.
• Du har ikke med eller bruker tobakk, snus, alkohol eller andre rusmidler i skoletiden.
• Du bruker ikke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.

Ved brudd på skolens regler, kan reaksjonen bli slik:
• Anmerkning
• Melding til foresatte
• Skjerming fra andre elever
• Pålegg om å rette opp skade eller krav om økonomisk erstatning
• At man må møte før eller etter skoletid for å ha samtale med lærer/ rektor
og/ eller for å utføre pålagte oppgaver.
• Ved fusk: annullering av vurdering
• Bortvisning for resten av dagen
• Bortvisning fra skolen i inntil 3 dager
• Midlertidig eller permanent klassebytte
• Midlertidig eller permanent skolebytte
• Inndragelse av farlige og ulovlige gjenstander
• Politianmeldelse

 

Les Osloskolens reglement for orden og oppførsel.