Hovedseksjon

Nasjonale prøver

To jenter hjelper hverandre med lekser.

I september skal vi gjennomføre de obligatoriske nasjonale prøvene på 5. og 8. trinn i lesing,regning og engelsk og på 9. trinn i lesing og regning.
Utdanninsgdirektoratet har bestemt at prøvene skal gjennomføres i perioden 04.09 – 29.09.
Formålet med prøvene:
Formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Resultatene av de nasjonale prøvene kan altså utløse tiltak på elev- klasse- skolenivå og/eller på kommunalt/nasjonalt nivå.
Vi understreker at de nasjonale prøvene ikke skal rangere elever eller gi grunnlag for karakterer,men skal være til hjelp for skolen i tilretteleggingen for den enkelte elev og den enkelte klasse.
Prøvene er ikke en del av grunnlaget for elevens terminkarakter eller sluttvurdering (standpunktkarakter).
Prøvene er obligatoriske og er en rettighet for alle elever. Elever som er syke på prøvedagen eller blir syke under gjennomføringen skal få mulighet til å gjennomføre prøven(e) når de er tilbake på skolen.
Fritak fra prøvene:
Det er en mulighet for fritak fra prøvene. 
Det kan gis fritak for:
a) elever med rett til spesialundervisning, opplæringsloven §5-1
b) elever med særskilt norskopplæring, opplæringsloven §2-8
c) når prøvene ikke gir ny informasjon om elevens ferdigheter
Det kan fattes vedtak om fritak av skolen hvis enten vilkår a) eller vilkår b) sammen med vilkår c) er oppfylt. Melding om fritak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og må gjøres skriftlig.
På Bjørnsletta deltar i utgangspunktet alle elever på prøvene. I de tilfeller det er aktuelt med fritak, vil foresatte bli meddelt dette skriftlig. Hvis foresatte i disse tilfellene likevel ønsker at eleven skal gjennomføre prøven(e), blir prøven gjennomført. Hvis foresatte mener at eleven skal fritas for en eller flere prøver ut fra kriteriene ovenfor, søker foresatte rektor om dette så raskt som mulig. Rektors avgjørelse er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen,
Gjennomføring:
Alle prøvene gjennomføres elektronisk.
Prøvetiden i lesing og regning er 90 minutter, i engelsk 60 minutter.
Resultatet av prøvene for den enkelte elev vil bli tatt opp i utviklingssamtalen med elev og foresatte og resultatene på klasse- og skolenivå vil bli tatt opp internt med tanke på eventuelle endringer i undervisningsopplegget.
Tidsplan for gjennomføringen av prøvene på Bjørnsletta:
5. trinn:
14.9. Lesing
19.9. Regning
21.9. Engelsk
8. trinn:
15.9. Engelsk
13.9. Lesing
19.9. Regning
9. trinn:
20.9. Regning
14.9 Lesing
Elever som er fraværende på prøvedagen, gjennomfører prøven(e) i uke 38 og 39.
Mer informasjon om nasjonale prøver finner man på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.
Har du spørsmål om prøvene retter du disse til ansvarlig for gjennomføringen på trinnet:
5. trinn: Marthe Bäckman
8. trinn: Lise Skudvig
9. trinn: Lise Skudvig