Vår profil

Elever jobber med skolearbeid

Skolens mandat er å sørge for at elevene lærer og oppnår en helhetlig faglig og sosial kompetanse, slik at de er godt rustet til å møte framtida. Det oppnår vi slik:

Bjørnsletta-modellen bygger på to viktige pilarer:

  • Vurdering for læring
  • Miljø for læring

Dette forutsetter felles praksis og en forventning om at alle yter sitt beste.
Helt konkret at:

  • elevene møter lærere som er tydelige voksne, og som er faglig sterke.
  • elevene opplever at de blir sett og tatt på alvor.
  • miljøet skal preges av gjensidig respekt, likeverd og engasjement.
  • lærerne er organisert i team og har et felles ansvar for den faglige og sosiale utviklingen for elevene på sitt trinn.
  • elevene alltid skal vite hva som er målet for det de arbeider med
  • alle elever skal oppleve å bli utfordret på sitt nivå slik at de opplever mestring.
  • elevene skal oppleve vurdering på en slik måte at det gir motivasjon for videre læring.

Bjørnsletta skole samarbeider godt med de foresatte om elevenes læring og utvikling.

Bjørnsletta skole er en skole som hele tida søker å utvikle og forbedre seg.