Vår profil

Elever jobber med skolearbeid

Bjørnsletta skole har ansvaret for hele grunnskoleløpet. Skolen har en Aktivitetsskole (AKS/SFO) for elever 1.-4.trinn og en spesialavdeling for autisme. Skolen har plass til totalt 792 elever.

Siden høsten 2018 har skolen begynt å arbeide etter følgende målsetting: "Alle (elever) skal lære mest mulig, og prestere best mulig ut fra sine forutsetninger."

Dette betyr at vi ønsker at alle elever skal bli sett og ivaretatt, og bli møtt ut fra sine behov.
Vi skriver "elever" i parentes; fordi målsettingen også kan gjelde for alle ansatte og foresatte. Skal vi utvikle en god skole for alle, må vi alle være villig til å lære og endre oss i samsvar med det vi har lært.


Det å lære mest mulig handler om positiv forventning til at elever i utgangspunktet ønsker å lære; det er de voksnes ansvar å skape de beste forutsetningene for å lære. Dette betyr at vi må ta utgangspunkt i et menneskesyn som handler om inkludering, og støtte seg til hva forskning sier om læring.


Det å kunne prestere handler om både faglig og sosial fungering. Å kunne vise i praksis at man mestrer et fagstoff gir positiv selvfølelse, og det å kunne beherske ulike sosiale situasjoner gir selvtillit. Selvtillit til å være en god samfunnsborger, et godt medmenneske og ha tro på egne muligheter.


Vi lever alle under ulike forutsetninger i livet; noen ytre forutsetninger og noen forutsetninger som handler om indre prosesser. Å møte elever ut fra forutsetningene som finnes, handler i stor grad om å ta utgangspunkt i en nåtidssituasjon; å møte eleven der eleven er. Fra et nåtidsperspektiv kan eleven skape en fremtid – en fremtid som stadig kan gi bedre forutsetningene. Skolen skal ikke sette begrensninger på de positive mulighetene eleven kan skape, og skolen kan være en rettesnor og en hjelpende hånd der forutsetningene skaper hinder og begrensninger for utvikling og vekst.

 

For å lykkes med målsettingen arbeider vi med kommunikasjon, inkluderende skole, vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter. Hvert av disse områdene er egne prosjektområder.