Sommerhilsen fra rektor og Bjørn

sommerhilsen fra rektor

Som alle skoleår har også dette vært svært innholdsrikt. Bjørnsletta skole vokser stadig og fra høsten av vil vi for første gang ha elever på alle trinn, og ca 650 elever vil da ta fatt på et nytt skoleår.

Vi ansatte har jobbet videre med utviklingsprosjektet Vurdering for læring (VFL)/Felles kultur, og skrivesatsingen på ungdomstrinnet skal være i drift fra høsten av. Resultatene av disse satsingene kan nok være vanskelig å se veldig tydelig allerede nå, men vi kan i hvert fall se en positiv utvikling på barnetrinnsresultatene sammenlignet med i fjor. U.trinnet har tradisjonelt gode resultater, og 9.trinns resultater på de nasjonale prøvene er gode. Eksamensresultatene for årets 10.trinn er også meget gode. Alt i alt er vi godt fornøyde med resultatene på ungdomstrinnet, og det vi ser av utvikling på barnetrinnet gjør at vi er både fornøyde med progresjonen og optimister mtp videre resultatutvikling.

På årets foreldreundersøkelse hadde vi en samlet svarandel på 64,1%. Det er veldig bra! Tusen takk til alle dere foresatte som besvarte undersøkelsen. Resultatene er diskutert i Skolemiljøutvalget (SMU) og FAU, i tillegg til i personalet. Totalt sett ligger våre resultater litt under snittet i Oslo, men de fleste foresatte svarer at barna deres trives, og foreldrene gir inntrykk av at skolen stort sett følger opp uønskete hendelser på en god måte. Når det gjelder informasjon fra skolen og kommunikasjon med skolen ser vi at foreldrene er mindre fornøyde enn vi ønsker, og det må vi gjøre noe med. Vi vil heller være blant skolene som drar snittet opp enn ned, så vi vil arbeide med det fra høsten av. Det er til dels store variasjoner mellom trinnene hos oss. Særlig 2. og 3. trinn peker seg ut som de mest fornøyde foreldrene i det de stort sett svarer over Oslosnittet. Barnetrinnet ser generelt ut til å være mer fornøyde enn u.trinnet. Uansett har kontaktlærerne blitt bedt om å ta kontakt med foreldrekontaktene for å planlegge videre arbeid i forbindelse med resultatene på de enkelte trinnene fra høsten av. Vi har mer å gå på når det gjelder både informasjon og kommunikasjon, og for å kunne adressere dette så presist som mulig er vi avhengig av en åpen dialog med foreldrene, slik at vi både kan kommunisere bedre og tydeligere alt det gode arbeidet som foregår i klasserommene, samt å få avklart forventningene skolen og foreldrene har til hverandre.

Dette skoleåret ble også mitt siste på Bjørnsletta skole. Jeg begynte som ass.rektor i 2010, da skolen var en bitteliten ungdomsskole som var planlagt utbygget. Det har vært en fantastisk lærerik tid for meg, og det kjennes som et privilegium å ha fått jobbet med så mange dyktige fagfolk, i tillegg til å alle de flotte foreldrene jeg har fått møte. Likevel er det først og fremst elevene jeg vil savne når jeg nå tar med meg familien og Bjørn, og flytter til Svalbard. For at ikke elever, foresatte og ansatte skal bli altfor ensomme når vi har reist, har allerede Bjørns kusine flyttet inn. Hun fikk hilse på alle elevene på siste skoledag, og elevrådet har døpt henne Isi.

På vegne av meg selv og Bjørn vil jeg få takke for åtte fantastiske år på Bjørnsletta skole. Jeg ønsker elever, foresatte og ansatte alt godt, lykke til og riktig god sommer!

Hilsen rektor Frode og Bjørn
PS! Ta godt vare på Isi!